STATUT Udruženja

Kulturno udruženje “Musa Ćazim Ćatić“ Odžak

 S  T  A  T  U  T

 April, 2014.godine

 

Na osnovu Člana 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj 45 / 02 ) Skupština udruženja Kulturno udruženja “Musa Ćazim Ćatić Odžak ,iz Odžaka (skraćeni naziv             KU ”Musa Ćazim Ćatić Odžak”) na svojoj sjednici održanoj 06.aprila 2014. donosi:

                               S   T   A   T   U   T                                

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

      Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke skupštine Kulturnog udruženja Musa Ćazim Ćatić Odžak, dana 06.4.2014. u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovim Statutom utvrdjuje se naziv i sjedište Udruženja (u daljem tekstu Udruženje), ciljevi i zadaci, amlem, članstvo, način izbora i organi upravljanja, financiranje, zastupanje, javnost rada, način transformiranja, postupak za prestanak rada, izmjene i dopune Statuta, kao i druga pitanja neophodna za rad koja su u skladu sa Zakonom.

 Član 2.

     Udruženje je samostalna, nevladina, neprofitna, demokratska, nepolitička i vanstranačka organizacija koja ima za cilj pružanje neposredne ili posredne podrške razvoju i unapredjenju svijesti o potrebi čuvanja kulturne baštine i njene zaštite.

 Član 3.

        Udruženje ima status pravnog lica i sva prava i obaveze koje iz tog statusa proizilaze.

 Član 4.

      Udruženje u pravnom prometu s trećim licima posluje pod nazivom:

Kulturno udruženje “Musa Ćazim Ćatić Odžak.

     Sjedište Udruženja: Odžak, Titova bb

 Član 5.

       U skladu sa  članom 12. Zakona ovim Statutom se uređuje slijedeće:

1)  Puni naziv Udruženja građana.

2)  Ciljevi Udruženja.

3)  Postupak za primanje i isključivanje članova.

4) Organe udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i  pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način raspada, odnosno prestanak rada.

5) Pravila za ostvarivanje, korištenje i raspodjela sredstava udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem sredstava.

6) Javnost rada.

7) Postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje  i način donošenja drugih  općih akata.

8) Opis oblika i sadržaja pečata.

9)  Amblem udruženja.

10) Zastupanje udruženja,

11) Uslove i postupak  za spajanje i podjelu, odnosno prestanak rada udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja.

12) Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju spajanja i podjele ili prestanka rada udruženja.

 Član 6.

 Kulturno udruženje Musa Ćazim Ćatić Odžak (u daljem tekstu Udruženje) je društveno, stručno i nestranačko udruženje, a osnovni principi Udruženja su:

 • Tolerancija,
 • Demokracija,
 • Raznolikost,
 • Dobrovoljnost,

Udruženje će raditi na sljedećim principima:

 • Udruženje djeluje samostalno kao oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih i pravnih lica radi unapređivanja i ostvarenja zajedničkog i opšteg interesa i cilja, u skladu sa Ustavom i Zakonom, čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
 • Razvijanje saradnje sa istim ili sličnim udruženjima.
 • Udruženje je multikulturalno i multidisciplinarno, a članovi udruženja su na različite načine uključeni u kulturnu djelatnost.
 • Udruženje nije politički oblik organizovanja, a osnovna mu je zadaća uspostavljanje dijaloga između kulturnih institucija, organizacija i pojedinaca u kulturi, kao i sa predstavnicima različitih nivoa vlasti.
 • Udruženje će raditi i na olakšavanju pristupa fondovima za finansiranje kulturnih ustanova, organizacija i pojedinaca u kulturi.

 II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA  

 Član 7.

       Udruženje stiče svojstvo  pravnog lica sa pravima i obavezama danom upisa  u registar kod Ministarstva Županije Posavske.

Član 8.

       Sjedište udruženja je u Odžaku, ulica Titova bb.

Član 9.

Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire, u kulturnoj razmjeni sa susjednim i drugim zemljama.

Član 10.

Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa zakonom i ovim statutom.

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 11.

Udruženje podstiče i kordinira aktivnosti svojih članova na ostvarenju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Zalaganje za unapređenje svijesti o potrebi čuvanja kulturne baštine i njene zaštite.
 • Rad na podsticanju umjetničkog stvaralaštva kod mladih i popularizaciju multikulturnog ambijenta kroz druženje i organiziranje raznih kulturnih manifestacija u okviru svojih mogućnosti.
 • Rad na razvijanju i podsticaj umjetničkog stvaralaštva.
 • Zalaganje za uspostavljanje interkulturalnih mostova između pripadnika različitih jezičkih i kulturnih skupina, sa ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i razvijanja većeg stepena međusobne tolerancije.
 • Učešće u izradi i implementaciji projekata u okviru statutarnih djelatnosti Udruženja.
 • Pomoć u prezentaciji umjetničkog stvaralaštva putem koncerata, predstava, muzičko scenskih djela, predavanja, izložbi, multiumjetničkih manifestacija i drugih manifestacija kulturno-umjetničkog karaktera.
 • Zalaganje za razvoj edukacije, kulture i kreativnog razvoja.
 • Rad na unaprijeđenju kulture, uključujući posebno mlade ljude kao i stvaranje prilika za kreativno i umjetničko izražavanje.
 • Izdavanje biltena, publikacija, knjiga  i letaka u svrhu ostvarivanje ciljeva i djelatnosti, u skladu sa Zakonom.
 • Organiziranje stručnog usavršavanje za svoje članove (predavanja, seminari, savjetovanja, radionice i drugi oblici obuke i usavršavanja) u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Svoju djelatnost Udruženje ostvaruje i vrši u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju, statutom i drugim opštim i pojedinačnim aktima.

IV ČLANSTVO U UDRŽENJU

Član 13.

         Udruženje se osniva voljom članova osnivača Udruženja u skladu sa Zakonom. Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica, moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, u slučaju da su stranci moraju imati odobreni boravak i prihvatiti Statut Udruženja i sva ostala podakta.

Članovi Udruženja mogu biti i druga lica koja pristupe Udruženju građana i prihvate programske ciljeve i opšta akta Udruženja građana.

Članovi udruženja su ravnopravni.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i razvoju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja preko svojih predstavnika.

Član 14.

       Za što kvalitetniji i stručniji rad Udruženja osnivaju se stručna tijela za određene aktivnosti iz djelokruga rada Udruženja.

Član 15.

Članovi Udruženja ne mogu biti:

 • Lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja dok ta zabrana traje.
 • Lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao i za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija.
 • Lica protiv kojih se vodi krivični postupak za krivična djela iz prethodne alineje (danom stupanja na snagu optuženog akta).
 • Lica kojima je izrečena kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih udruženja ili organizacija.
 • Lica koja svojim lošim odnosima prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

Član 16.

Udruženje može imati slijedeće kategorije članstva:

 • Aktivne,
 • Počasne,
 • Pomažuće.

Član 17.

Aktivni članovi Udruženja su:

 • Lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne ili administrativne poslove u Udruženju.
 • Lica koja vrše dužnost predsjednika Skupštine Udruženja, predsjednika Udruženja ili koja vrše povjerene dužnosti u Upravnom odboru i radnim tijelima Udruženja.
 • Članovi u principu plaćaju članarinu koju utvrđuje Upravni odbor.        

Član 18.

       Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

Član 19.

       Pomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koja prihvate Statut Udruženja i  pomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 20.

       U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove. Pohvale i nagrade  izdaju se u vidu pohvalnica i diploma. Odluku o pohvalama i nagradama donosi Skupština Udruženja.

Član 21.

       Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo. Prvostepeni organ za prijem u članstvo je Upravni odbor. Fizičko ili pravno lice u slučaju neispunjenja zahtjeva u članstvo ima pravo prigovora u roku od 10 dana koji podnosi skupštini Udruženja, koja je drugostepena i čija je odluka konačna. Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta. Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja. Oblik i sadržaj članske karte utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Udruženja.

       Udruženje je obavezno da vodi spisak svojih članova u skladu sa Zakonom.

Član 22.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • Istupanjem,
 • Brisanjem,
 • Isključenjem.

Član  23.

        Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva, a može biti i isključen. Prvostepeni organ o istupanju i isključenju iz članstva je Upravni odbor

Udruženja. Isključenom članu dostavlja se odluka o isključenju u roku od 15 dana i ostavlja mu rok od 30 dana od prijema odluke za žalbeni rok.

       Drugostepeni organ je Skupština Udruženja koja odlučuje o žalbi isključenog člana. Odluka Skupštine Udruženja je konačna.

           Isključenje iz članstva vrši se u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja. Isključenje iz Udruženja povlači za sobom i opoziv toga člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno za predstavnika Udruženja. Prigovor protiv odluke o isključenju iz Udruženja može se podnijeti u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

     O prigovoru odlučuje Skupština Udruženja.

     Odluka Skupštine po prigovoru je konačna.

      Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se Upravni odbor Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 24

        Brisanje člana iz evidencije vrši se kada član iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti ili kada aktivni član promjeni mjesto prebivališta i nastani se izvan područja djelovanja Udruženja.

V  PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 25.

Prava članova Udruženja su:

 • Da biraju organe Udruženja građana i da u njih budu birani,
 • Da daju prijedloge, mišljenja, sugestije,
 • Da prate rad organa uprave i pokreću inicijativu za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje građana,
 • Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 • Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 26.

Dužnosti članova Udruženja građana su:

 • Da učestvuju u aktivnostima Udruženja građana.
 • Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja.
 • Da propagiraju djelatnost Udruženja građana, posebno značaj njenih programskih ciljeva.
 • Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja.
 • Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu.

Član 27.

Oblici odgovornosti članova su:

 • Javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta.
 • Opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje obaveza i dužnosti,
 • Isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.

VI ORGANI UPRAVLJANJA,   PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 28.

Organi Udruženja građana su:

 1. Skupština Udruženja koju čine svi članovi Udruženja građana koji u nju pristupe.
 2. Upravni odbor u sastavu od sedam članova.
 3. Predsjednik Skupštine Udruženja,
 4. Predsjednik Udruženja.
 5. Nadzorni odbor.

Skupština  Udruženja

Član 29.

        Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja građana i čine je svi članovi Udruženja građana.

Član 30.

        Skupština Udruženja može biti:

 • Izborna,
 • Redovna,

         Izborna Skupština održava se svake četvrte godine u skladu sa Statutom Udruženja radi izbora članova organa Udruženja.

      Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje radi kontrole rada, razmatranja i usvajanja godišnjeg izvještaja o radu i programa rada.

      Vanredna Skupština saziva se izuzetno u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Udruženju ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

      Iz razloga praktičnosti, redovna i izborna Skupština  mogu se spojiti.

Član 31.

      U radu Skupštine, bez prava odlučivanja, mogu biti prisutni i učestvovati i predstavnici drugih pravnih lica s kojima Udruženje ostvaruje saradnju, predstavnici nadležnih organa vlasti, počasni članovi i ugledni prijatelji Udruženja.

Član 32.

      Poziv o održavanju redovne Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 15 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

     Vanredna Skupština se saziva izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Udruženju ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad ili vitalni interesi Udruženja.

     Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine i dati  pismeno objašnjenje za njeno sazivanje:

 • Na zahtjev većine članova Upravnog odbora.
 • Na zahtjev jedne trećine članova skupštine Udruženja.

Vanredna sjednica se saziva na osnovu pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 33.

       Predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština iz reda svojih članova na mandatni period od četiri godine sa pravom reizbora.

      Nadležnosti predsajednika Skupštine Udruženja su:

 • Da saziva skupštine Udruženja (izborna, redovna, vanredna) i rukovodi radom skupštine,
 • Da se stara o sprovođenju Statuta Udruženja, odluka, zaključaka, preporuka i zadataka koje donosi Skupština Udruženja.
 • Da se stara o donošenju svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja.
 • Da vrši i sprovodi druge poslove i zadatke koji su po Statutu Udruženja u nadležnosti Skupštine.
 • Da se stara o odlučivanju u svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.
 • Potpisuje sva akta i druga pisana dokumenta koja se odnose na rad Skupštine Udruženja.

Član 34.

      Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine članova. Odluke i zaključci se donose većinom glasova članova koji prisustvuju sjednici, ukoliko Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina. Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.

Član 35.

        Skupština u svojoj nadležnosti:

 1. Donosi:
 • Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama.
 • Opšta akta udruženja i Poslovnik o radu Skupštine s tim što za donošenje pojedinih opštih akata može ovlastiti i Upravni odbor u skladu sa Statutom.
 • Program rada Udruženja i njegovih organa.
 • Finansijski plan za tekuću godinu i završni račun Udruženja.
 • Odluku o osnivanju Udruženja.
 • Odluke o spajanju i podjeli Udruženja, odnosno o prestanku rada Udruženja.
 • Odluku o promjeni naziva Udruženja.
 • Odluku o pripajanju Udruženja drugoj organizaciji.
 • Odluku o prigovorima i žalbama izjavljenim protiv odluke Upravnog odbora Udruženja.
 • Odluke o pohvalama i nagradama zaslužnim članovima Udruženja.
 • Daje tumačenje odredbi ovog Statuta.
 1. b) Razmatra i usvaja:
 • Izvještaje o radu Upravnog odbora Udruženja i drugih organa Udruženja između dvije sjednice Skupštine.
 1. c) Imenuje i razrješava:

     –   Predsjednika Skupštine Udruženja,

 • Predsjednika Udruženja,
 • Predsjednika i članove Upravnog odbora Udruženja,
 • Osobu ovlaštenu za zastupanju Udruženja u pravnom prometu.
 • Članove i predsjednika Nadzornog odbora Udruženja.
 • Sekretara Udruženja.
 • Članove sekcija i komisija Udruženja.
 • Počasne članove Udruženja i vrši njihovo proglašenje.

Upravni odbor Udruženja

Član 36.

          Upravni odbor Udruženja je organ kojeg bira Skupština u sastavu od sedam  članova. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa pravom reizbora.

         Upravni odbor Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja. Pojedinom članu Upravnog odbora Udruženja ili cijelom Upravnom odboru Udruženja mandat može biti i kraći kada to Skupština opozivom odluči.

Član 37.

       Upravni odbor Udruženja u svojoj nadležnosti:

 • Radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i obezbjeđivanju uslova za rad Udruženja.
 • Stara se o sprovođenju Statuta Udruženja, odluka, zaključaka i drugih opštih akata Skupštine.
 • Utvrđuje prijedlog za izbor članova u organe Udruženja koje bira Skupština, te vrši izbor svojih predstavnika u druge organe i organizacije koje to zatraže.
 • Osigurava izvršenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine.
 • Daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta i utvrđuje prijedloge opštih akata koje donosi Skupština.
 • Utvrđuje prijedlog programa i planova rada Udruženja.
 • Utvrđuje prijedlog finansijskog plana Udruženja i donosi njegov rebalans,
 • Sprovodi poslovnu politiku u vezi sa radom Udruženja i upravlja imovinom Udruženja.
 • Donosi odluke o visini članarine.
 • Donosi poslovnik o svom radu.
 • Izvršava i druge zadatke koje mu u nadležnost stavlja Skupština.
 • Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini.
 • Upravlja imovinom Udruženja.
 • Utvrđuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom ili drugom tajnom.
 • Utvrđuje prijedlog zaslužnih članova za dodjelu pohvala i nagrada.
 • Odlučije o prijemu i istupanju članova iz članstva Udruženja.
 • Imenuje sekretara Udruženja.
 • Vrši i druge poslove i zadatke koji su ovim Statutom i opštim aktima stavljeni u djelokrug rada Upravnog odbora, kao i poslove koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine.

Član 38.

        Upravni odbor svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja izabranih članova Upravnog odbora. U nemogućnosti sazivanja Upravnog odbora, odluke iz njegove nadležnosti donosi Predsjednik, uz obavezu da na prvoj narednoj sjednici zatraži da Upravni odbor verificira donesenu odluku.

Član 39.

        Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruženja.

        Nadležnosti predjsdnika Upravnog odbora su:

 • Da zastupa i predstavlja Upravni odbor kao organ upravljanja Udruženja,
 • Da se stara o ostvarivanju djelatnosti i ciljeva Udruženja, sprovođenju Statuta i utvrđenih zadataka Udruženja,
 • Da se blagovremeno stara o zakonskom izvršavanju stručnih i administrativnih poslova Udruženja,
 • Da osigura blagovremeno prijedloge planiranja i programiranja rada Upravnog odbora i Udruženja, a po usvajanju, da osigura njihovo sprovođenje.
 • Da izvršava odluke Upravnog odbora Udruženja.
 • Da osigura izvršenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine Udruženja.
 • Da pokreće inicijative za izmjene i dopune Statuta.
 • Da radi na izradi prijedloga, planova i programa rada Udruženja i njegovog finansijskog plana.
 • Da sprovodi poslovnu politiku Udruženja.
 • Da Skupštini Udruženja podnosi izvještaj o svom radu i radu Upravnog odbora Udruženja.
 • Da izvršava i druge radnje koje mu po funkciji pripadaju u skladu sa Statutom Udruženja i zakonom.

       Sjednice Upravnog odbora Udruženja saziva i vodi predsjednik. Predsjednik predlaže Upravnom odboru donošenje odluka za unapređenje rada Udruženja, odnosno mjere za otklanjanje nedostataka.

     Predsjednik Udruženja potpisuje sve akte i druge pismene dokumente koji se odnose na rad Upravnog odbora Udruženja. U skladu  sa odlukom Upravnog odbora Udruženja o organizaciji poslovanja i izvršavanja programskih zadataka, članovi Upravnog odbora mogu biti posebno zaduženi da neposredno rukovode radom pojedinih sekcija. Na sjednici se vodi zapisnik, a zapisničara određuje predsjednik Udruženja. Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.                                       

Član 40.

      Za sjednicu Upravnog odbora Udruženja dostavlja se poziv svim članovima Upravnog odbora najmanje pet dana prije održavanja sjednice, a samo u izuzetnim slučajevima u kraćem roku. Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i oznaku mjesta i vremena za održavanje sjednice. Uz poziv se dostavljaju materijali o kojima će se voditi rasprava i odlučivati na sjednici ili kraće obrazloženje pitanja iz dnevnog reda.

Nadzorni odbor

Član 41.

        Nadzorni odbor Udruženja vrši nadzor nad zakonitošću rada Udruženja i namjenskom korištenju i raspolaganju sredstvima Udruženja.

Član 42.

       Nadzorni odbor bira Skupština Udruženja u sastavu od tri člana sa mandatom u trajanju od četiri godine i pravom reizbora. Mandat može biti i kraći kada Skupština opozivom odluči.

Član 43.

       Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini Udruženja  i dužan je da joj podnosi izvještaj o svom radu i izvršenom nadzoru kada Skupština razmatra i usvaja Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja.                   

VII  KOMISIJE I RADNA TIJELA

Savjeti Udruženja

Član 44.

       Savjeti Udruženja su stručna i savjetodavna tijela Udruženja kojeg čini najmanje 3 a najviše 5 članova imenovanih od strane Upravnog odbora.

      Savjeti Udruženja samostalno utvrđuju svoj program rada te predlažu organima Udruženja stavove, smjernice, odluke i druga mišljenja od bitnog značenja za ostvarivanje programskih ciljeva Udruženja.

      Savjeti mogu biti programski i umjetnički. U Programski savjet se biraju aktivni članovi Udruženja, a u Umjetnički savjet se biraju članovi iz reda iskusnih, dokazanih i referentnih kulturnih radnika. 

     Članovi Savjeta redovno se obavještavaju o radu Upravnog odbora i drugih organa Udruženja, te ih se po potrebi poziva da učestvuju u radu Upravnog odbora i drugih organa Udruženja.

      Radom Savjeta rukovodi jedan od njegovih članova.

Sekcije Udruženja

Član 45.

       Sekcije Udruženja predstavljaju temeljni oblik  povezivanja i organizovanja članstva na osnovu kulturološkog, umjetničkog, naučnog, organizacionog ili nekog drugog oblika interesovanja, sa ciljem da se kroz osmišljen rad i planirane aktivnosti ostvari kontinuirana komunikacija i aktivnosti sa osobama bliskih afiniteta i angažmana.

        Lice zaduženo za rad sekcije kordinira i usmjerava njene aktivnosti.

       Članovima sekcije otvorena je mogućnost da kroz organizacione strukture učestvuju u kreiranju programa rada i apliciraju svoje projekte putem redovnih periodičnih procedura.

Nakon što Upravni odbor donese Odluku o formiranju sekcije, sekcija će se sastati i razraditi detaljan plan i program rada. Sastav i djelokrug sekcija se utvrđuje Odlukom o osnivanju sekcija. Odlukom se utvrđuje  područje djelovanja, principi i zadaci sekcije.

VIII PRIHODI I IMOVINA

Član 46.

     Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja obezbjeđuje se i stiče imovina Udruženja u novčanim sredstvima, stvarima i pravima i to:

 • Od članarine koju plaćaju članovi Udruženja.
 • Od dobrovoljnih priloga kao donacija i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih i domaćih, u gotovini, uslugama, ili imovini bilo koje vrste.
 • Od državne pomoći ili ugovora sa državnim javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim.
 • Od drugih izvora stečenih prihoda kroz ostvarivanje ciljeva i djelatnosti u skladu sa Statutom i Zakonom.

Član 47.

        Upravni odbor  udruženja raspolaže imovinom Udruženja i dužan je da upravlja tom imovinom s dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način  u najboljem interesu Udrženja.

     Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti Udruženja, za unaprijeđivanja osnovnih djelatnosti Udruženja i za podmirenje administrativnih troškova.

     Sredstva Udruženja pravično i korektno se raspoređuju za finansiranje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje.

Član 48.

    Imovina Udruženja čine sredstva, stvari i prava.

    O imovini Udruženja vodi se popisna evidencija u skladu sa Zakonom.

IX  JAVNOST RADA

Član 49.

        Rad Udruženja je javan. On se obezbjeđuje informisanjem javnosti o aktivnostima, uvidom u rad Udruženja i nadzorom nadležnih organa.

Član 50.

       Javnost rada Udruženja omogućava članovima nesmetan uvid  u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje uključujući i planiranje daljih aktivnosti.

Član 51.

       Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću svoga rada nadležnim organima utvrđenim Zakonom i Ministarstvu u okviru njihovih prava i dužnosti, a naročito:

 • Rješavanje žalbi protiv donesenih upravnih akata.
 • Vrše druga prava koja po Zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku.
 • Daje stručna uputstva i objašnjenja za promjenu zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na rad udruženja građana.

X  NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA

Član 52.

         U Udruženju se vodi računovodstvo u skladu sa kodeksom računovodstvenih standarda i računovodstvenim standardima, kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne informacije i priprema izvještaja o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Udruženja za potrebe organa Udruženja i nadležnih državnih i drugih ovlaštenih organizacija.

      Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa  zakonom i općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da redovno sastavlja finansijske obračune i izvještaje.

Član 53.

      Računovodstvenu politiku u Udruženju utvrđuje Upravni odbor Udruženja za svaku poslovnu godinu, istovremeno sa utvrđenjem prijedloga izvještaja o godišnjem obračunu poslovanja Udruženja.

Član 54.

        U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim Zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti: Statut Udruženja, godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja sa bilansom uspjeha, zapisnici i odluke Skupštine i Upravnog odbora, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

Član 55.

Nadzor nad zakonitošću i namjenskom korištenju i raspolaganju imovinom Udruženja vrši Nadzorni odbor Udruženja određen ovim Statutom, zakonom, kao i nadležni organi.

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA

Član 56.

     Udruženje može vršiti promjene Statuta u skladu sa zakonom.

Član 57.

       Statut će se promijeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da neka pitanja  djelatnosti Udruženja nisu pravno regulisana ili nisu usaglašena sa važećim propisima. Određene odluke Statuta će biti usklađene  sa izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima.

Član 58.

       Do donošenja opštih akata kojima se regulišu određena pitanja bitna za funkcionisanje Udruženja, predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi privremene odluke kojima će regulisati pojedina pitanja, a iste naknadno usvojiti na Skupštini.

Član 59.

       Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Skupština udruženja. Odluka ili prečišćeni tekst Statuta dostavlja se Ministarstvu radi usklađivanja registracije Udruženja.

XII SPAJANJE ILI PODJELA UDRUŽENJA I PRESTANAK RADA UDRŽENJA

Član 60.

           Smatra se da je Udruženje osnovano na neodređeno vrijeme i da će trajati i obavljati svoju djelatnost sve dok za to budu postojali zakonski i drugi uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku, ili Ministarstvo rješenje, o prestanku rada Udruženja. Udruženje  može prestati sa radom dobrovoljno  ili po sili zakona pod uslovima koje utvrđuje ovaj Statut i Zakon.

         U slučaju  dobrovoljnog prestanka rada Udruženja, Skupština usvaja plan o prestanku rada Udruženja, kojom se određuje popis imovine i sastavljanja  likvidacionog bilansa, podmirivanje finansijskih obaveza i prenos nepokretnosti.                         

Član 61.

     Udruženje prestaje sa radom u slučajevima:

 • Kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.
 • Ako se utvrdi rješenjem nadležnog organa uprave odnosno ministarstva da je Udruženje prestalo djelovati na osnovu Zakona.
 • Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine, a Skupština nije održana.
 • Ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja.
 • Kada nadležno ministarstvo donese rješenje koje je konačno u upravnom postupku o prestanku rada Udruženja ili kada nadležni sud donese pravosnažan akt kojim se zabranjuje rad Udruženja.

Član 62.

        U slučaju da prestane sa radom, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:

1) Na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza.

2) Prijenos na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Udruženja nakon njegovog prestanka sa radom.

3)Ako Udruženje nema nasljednika, o imovini Udruženja odlučuje Skupština Udruženja.

        U slučaju prestanka rada Udruženja, preostala imovina se dodjeljuje drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti.

XIII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 63.

       Zastupanje i predstavljanje Udruženja građana povjereno je predsjedniku Udruženja u skladu sa odredbama Statuta.

Član 64.

      Predsjednika Udruženja imenuje Skupština na mandatni period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

      Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

Član 65.

      Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjeri zakona, odredbama Statuta Udruženja i odlukama organa upravljanja Udruženja.

    Nadležnosti predsjednika Udruženja koji je istovremeno predsjednik Upravnog odbora su:

 • Da zastupa i predstavlja Udruženje.
 • Da sprovodi utvrđenu politiku Udruženja.
 • Vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa i planova razvoja i rada Udruženja.
 • Da se stara o pravilnom korištenju imovine Udruženja i urednom obavljanju materijalno finansijskog poslovanja i naredbodavac u izvršavanju finansijskog poslovanja.
 • Da predlaže i određuje sprovođenje usvojenih planova, programa i radnih zadataka Udruženja.
 • Da sklapa sporazume i ugovore u cilju ostvarivanja djelatnosti i ciljeva Udruženja.
 • Da oblikuje i nadzire medijsku istovetnost i promidžbu Udruženja.
 • Da izvršava odluker Skupštine udruženja i Upravnog odbora.
 • Da Skupštini podnosi izvještaj o radu Upravnog odbora.
 • Da predlaže odluke za unapređivanje rada Udruženja.
 • Da potpisuje sva akta i druga pisana dokumenta koja se odnose na njegov rad i rad Udruženja i Uravnog odbora.
 • Da sprovodi i druge nadležnosti i obaveze utvrđene opštim aktima Udrženja i Zakonom.  

    Predsjednik Udruženja se posebno obavezuje za preuzimanje slijedećih pravnih radnji uz prethodno obavljenu saglasnost  Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja:

 • Raspolaganjem Udruženjem u cjelini ili nekim njegovim dijelovima,
 • Investicije, posebno pribavljanje trajnog poslovnog imetka, koje nisu utvrđene odlukama Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja.
 • Sve vrste raspolaganja i opterećenja na uloženu imovinu.
 • Preuzimanje obaveza i zalaganje poslovnih sredstava, kao i svako prenošenje uložene imovine ili stavljanje pod hipoteku imovine Udruženja.

Član 66.

    Predsjednik Udruženja je odgovoran za sprovođenje utvrđene poslovne politike Udruženja, kao i za ostvarivanje planiranih poslovnih rezultata Udruženja.

    Predsjednik Udruženja je obavezan jednom godišnje (na redovnoj skupštini) podnijeti pismeni izvještaj o radu Udruženja nakon usvajanja na Upravnom odboru. Ukoliko izvještaj o radu ne bude usvojen, Upravni odbor može pokrenuti postupak za razrješenje dužnosti predsjednika Udruženja.

Član 67.

      Predsjednik Udruženja se stara o realizaciji programskih i planskih zadataka, poštovanju zakona i zakonitosti u radu, realizaciji odluka i drugih akata organa upravljanja Udruženja.

      Predsjednik Udruženja ima prava, dužnosti i odgovornosti da:

 • Vodi poslovanje Udruženja i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja.
 • Rukuje pečatom.
 • Stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno-finansijskog poslovanja, stručnom, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova.
 • Planira, programira i izvršava sve radnje u okviru realizacije projekata stručne, marketiške, finansijske, reklamno-promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja.
 • Predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.
 • Izvršava sve odluke Skupštine i Upravnog odbora
 • Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom.

Član 68.

     Sekretara Udruženja imenuje Skupština Udruženja na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.                                            

     Sekretar Udruženja vrši sve administrativne poslove za potrebe Udruženja, uključujući pripreme sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa Udruženja, kao i posebne poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i predsjednik Udruženja.

    Sekretar Udruženja brine o prijemu, evidentiranju i čuvanju relevantne dokumentacije,  te obezbjeđuje protok dokumentacije i vodi urednu arhivsku građu.

XIV OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 69.

     Danom upisa u registar udruženja građana kod nadležnog organa, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica  sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona i ovog Statuta. Udruženje kao pravno lice je samostalno u svome radu i raspolaganju svojim sredstvima.

Član 70.

    Udruženje ima svoj pečat. Pečat udruženja je okruglog oblika promjera 30 mm po čijem je obodu kružno ispisan puni naziv:  Kulturno udruženje Musa Ćazim Ćatić u središtu pečata se nalazi sjedište Udruženja sa upisanim nazivom Odžak.

         Amblem Udrženja

Član 71.

Udruženje ima svoj amblem, odnosno zaštitni znak. Upravni odbor Udruženja je ovlašten za usvajanje amblema, odnosno zaštitnog znaka Udruženja.

         Amblem „Kulturno udruženje Musa Ćazim Ćatić Odžak“ ili logo Udruženje biti će predložen i utvrđen na posebnoj skupštini Udruženja.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 72.

         Izmjene i dopune Statuta Udruženja vrše se  na način njegovog donošenja. Statut će se izmijeniti i dopuniti u svim slučajevima kada se utvrdi da neka pitanja djelatnosti Udruženja nisu pravno regulisana ili nisu usaglašena  sa važećim propisima, kada se moraju određene odluke Statuta uskladiti i dopuniti odrednicama iz Zakona o udruženjima.

Član 73.

       Izmjene i dopune Statuta Udruženja donose se većinom glasova članova Skupštine Udruženja koji prisustvuju sjednici Skupštine.

Član 74.

         Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Skupština Udruženja. Odluka ili prečišćeni tekst tekst Statuta dostavlja se Ministarstvu radi usklađivanja registracije Udruženja.

Član 75.

         Po donošenju opštih akata Udruženja kojima nisu regulisana određena pitanja ovog Statuta bitna za funkcioniranje i rad Udruženja, predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi privremene odluke kojima će regulirati ta pitanja, a iste naknadno usvojiti na prvoj Skupštini, tako da su u duhu i skladu sa potrebama Udruženja.         

Član 76.

         Tumačenje ovog statuta vrši Skupština udruženja.

Član 77.

             Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva.

                                                                           Predsjednik  Skupštine

Odžak, 06.04.2014.   

                                                              ———————————————-                           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *